Utbildning
Profilen
Fristående förskola

HÄLSOPROFIL

HÄLSOPROFIL

Om förskolan

Utbildningen

”Vi fokuserar vår utbildning på
– förebyggande hälsoarbete…”

Allmän information
Allt vi gör på förskolan grundar sig i Läroplanen för förskola (Lpfö 2018) och vi använder oss av ett systematiskt kvalitetsarbete för att säkerställa kvalitén på vår förskola. Förskolan i sig består av tre avdelningar: Småknattarna, Mellanknattarna och Storknattarna. Varje avdelning är sedan uppdelad i mindre grupper och det är i dessa grupper som aktiviteter och undervisning sker, anpassat efter barnens nivå.

Vi samarbetar morgon och eftermiddag ihop på avdelningarna. Efter frukost går samtliga barn ut och vi håller oss på vår ”hållplats”, gården, när vi väntar in resterande barn för dagen. Därefter ger vi oss i väg till de olika närområdena där undervisningen med samlingar och aktiviteter sker. Personalen är medforskande inspiratörer som guidar barnen i deras utforskande av sin omvärld. Vi tror på att använda vår natur i så stor utsträckning vi kan för att främja deras nyfikenhet och ge dom de bästa förutsättningarna att utveckla sin kreativitet och fantasiskapande. Vi arbetar noga med säkerheten och vi använder oss av promenad-rep som barnen får hålla i när vi går ute och vi övar dem i trafikvett.

Vi har valt att ligga i något överkant med personal-antalet, för att inte behöva ha vikarier. Detta leder till att vi alla i personalgruppen känner alla barn och tvärtom, då vi samarbetar mellan avdelningarna. Detta ger barnen en trygghet att dagligen få ha samma personer i sin omgivning och inte nya vikarier var och varannan vecka. I vår utbildning arbetar vi genom målstyrt arbete utifrån läroplanen för förskolan, Lpfö 2018. I tema-arbeten sker planerad undervisning, men under hela dagen förekommer det lärandetillfällen, så även genom spontan undervisning.
Vi äter avdelningsvis i vår matsal och strävar mot en lugn matstund tillsammans med barnen som ska inspirera dem till att utforska ny mat.

Eftermiddagarna samarbetar vi tillsammans på alla avdelningar på förskolan och vi lämnar förskolan även då.
Vi har återkommande utedagar där hela förskolan flyttar ut till en annan plats under en dag. Vi har tidigare varit ute i Gröneskog (Skara scoutkårs stuga vid Ardala) och Brunsbo ängar. Och då lämnar och hämtar ni föräldrar på den plats vi är. Dessa dagar brukar vi också bjuda in er föräldrar att vara med en kortare stund om man har möjlighet!
Vi brukar årligen ha Julfest och Sommarfest där alla barnen gemensamt övar in sånger och får uppträda för er föräldrar. Det brukar vara ett mysigt inslag som bidrar till goda relationer mellan förskola och hemmet!

Profilen

Utöver läroplanen har vi en stark hälsoprofil i vår utbildning. Maten präglas av ett rikt utbud av grönsaker och frukter till alla måltider. Där vi fokuserar mycket på vad säsongen har att erbjuda.
Vi är ute mellan 3-5 timmar varje dag. Under dessa timmar är vi i de allra flesta fall i naturområden i närheten och skogen, där barnen får träna sin motorik genom att klättra i träd och gå över stock och sten. Förmiddags-frukten/mellanmålet äter vi under bar himmel sittandes i naturen. Och mer ofta än sällan så även på eftermiddagen.
Den sociala kompetensen är också en viktig del i vår hälsoprofil. Vi lägger mycket tid på att vägleda barnen att visa respekt och hänsyn till andra barn och vuxna. Sociala värderingsövningar präglar arbetet varje vecka.
Avslappning och massage vävs kontinuerligt in i vår utbildning. Många barn i dag har svårt att slappna av, så under vilan tränar vi korta stunder på att ligga och slappna av till skön musik eller sagor och så småningom lägger vi in massage på ett lekfullt sätt.

Förskolans profil
– Friskvård och förebyggande hälsoarbete
Goda matvanor
Vi vill förmedla till barnen att mat kan vara god och smaklig utan stora mängder fett och socker. Matsituationen ska vara inbjudande och attraktiv. Synen av frukter och grönsaker i olika färger väcker lusten att våga smaka.

Daglig rörelse
Varje dag innehåller rörelsepass på ett lekfullt sätt både ute och inne. Genom att göra motionen rolig tror vi att barnen kan skapa ett intresse och ett behov av att vilja röra på sig.

Socialt sampel
Vi tycker att det är viktigt att så tidigt som möjligt lära barnen samspela med andra, så som att lyssna på varandra och vänta på sin tur. Barn som lär sig att visa hänsyn och känna empati för varandra lär sig skapa goda relationer med andra barn och vuxna.

Massage och avslappning
Massage och avslappning är en viktig del i vår utbildning då många barn har svårt att slappna av. Barnen får lära sig att vila till lugn musik, sagor o.s.v. Senare vävs massage in på ett lekfullt sätt.

Knattehälsans förskola AB

Knattehälsans förskola är en religiöst och politiskt obunden förskola som ligger i stora och rymliga lokaler på Vilan fritidsområde. Förskolan drivs av ett aktiebolag och har exakt samma krav på sig som alla förskolor i landet har, kommunal som fristående eller föräldrakooperativ, då alla förskolor går under samma skollag (2010:800). Lokalerna är anpassade och godkända av kommunen för att bedriva en förskola där och vi arbetar ständigt med det systematiska arbetsmiljöarbetet som inkluderar brandskydd, säkerhet, ventilation mm. Barnomsorgsavgiften bestämmer Skara kommun och det är till kommunen som fakturan betalas.

Det som bland annat skiljer sig åt i vår fristående förskola, är att huvudmannen är företagsägaren istället för kommunen. Det leder till ett nära samarbete mellan huvudman och förskola, då vår huvudman och rektor regelbundet varje vecka träffas i möten och samtal för att utveckla och driva förskolan framåt. Rektorn på förskolan är den pedagogiska ledaren och chef för förskolans personal på skolenheten och har det övergripande ansvaret att utbildningen som helhet inriktas mot de nationella målen, i enlighet med Läroplanen för förskola, Lpfö 2018.

Vi samarbetar med kommunens grundskolor vid övergången från förskola till förskoleklass. Där lärarna från skolan brukar hälsa på de blivande skoleleverna på våren, det året som barnet ska börja förskoleklass.

Tack vare att vi är en fristående förskola har vi möjligheten att inte behöva använda oss av främmande och olika vikarier till era barn. Utan det är alltid ordinarie personal som arbetar hos oss. Och för att detta ska vara möjligt så har vi hög personaltäthet hos oss och ett stort samarbete mellan avdelningarna på hela förskolan. Vi har även valt att ge er servicen med att bjuda er på de blöjor som går åt när ert barn är hos oss.